Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr & Studio
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Wykaz firm szkolących - Zawody Różne
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Obowiązki podatnika i płatnika

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Formularz ZUS IWA, czyli Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

 
Do 01 lutego 2021 r. (31 stycznia przypada w niedzielę) niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informację ZUS IWA.

Informację ZUS IWA za 2020 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

- był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2021 r.,

- w 2020 r., którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób (w tym siebie),

  - na 31 grudnia 2020 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2020 r.

Urząd Skarbowy
 

Podatnik na karcie podatkowej, w terminie do 01 lutego 2021 (31 stycznia 2021 przypada w niedzielę) składa informację o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 roku (druk PIT - 16A).

Podatnik, uiszczający w 2020 r. ryczałt od sprzedaży ewidencjonowanej, rozlicza się z ryczałtu na druku PIT- 28 ) w terminie od dnia 15 lutego do dnia 01 marca 2021r.12

  Ten sam termin i ten sam druk (PIT-28) obowiązuje podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego, które w 2020 r. zgodnie z wyborem podatnika opodatkowane były ryczałtem.

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy nie składają w trakcie roku żadnych deklaracji. Co miesiąc do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wyliczenia dotyczą podatnicy są określić kwotę podatku do zapłaty oraz jeżeli wyjdzie ryczałt do zapłaty,to należy uregulować go w terminie

Przy ustaleniu kwoty ryczałtu za grudzień należy mieć na uwadze zasadę wynikającą ze zmiany przepisów - Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Dz U.z 2019 r. poz.1649 zgodnie z nowym brzmieniem Art.21 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) " Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania". Ostateczne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego w postaci PIT-28.

  Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni rozliczyć się z dochodów lub strat z działalności gospodarczej składając zeznanie roczne za 2020 r. w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 r.3

Zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2020 r. płaci się do 20 stycznia 2021 r. Dotyczy to podatników, prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na zasadach ogólnych według skali albo opłacających podatek liniowo lub podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. 4

Czynni podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień 2020 do 25 stycznia 2021, podobnie jak podatnicy składający VAT-7K za IV kwartał 2020 do 25 stycznia 2021 .


WAŻNE!
    Pamiętać jednak trzeba o obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją.

UWAGA!
   JUŻ od 2017 r. wprowadzono obowiązek elektronicznego składania informacji VAT-UE(dla podatników dokonujacych dostaw lub nabyć towarów) wyłącznie za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania takich transakcji wewnątrzwspólnotowych.


Inne obowiązki

Konieczności sporządzania spisu z natury

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego, czyli wg stanu na dzień 31 grudnia podatnicy są zobowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi wartości spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

  Ryczałtowcy zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzą tylko ewidencję przychodów. Oni również mają obowiązek sporządzania remanentu na koniec każdego roku podatkowego i wpisania jego wartości do ewidencji przychodów.

Podatnicy są zobowiązani wycenić materiały i towary objęte spisem z natury wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis półfabrykatów oraz wyrobów gotowych i braków wycenia się wg kosztów wytworzenia, natomiast odpadów użytkowych o utraconej wartości - wg oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania (zużycia lub sprzedaży).

UWAGA!

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie sporządzają jakiegokolwiek remanentu.

Zmiana formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Do 20 stycznia 2021 r. podatnicy pragnący zmienić formę opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie albo z podatku na zasadach ogólnych na podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych lub odwrotnie – dotyczy to również przychodów z najmu prywatnego), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w tym roku podatkowym (2021) podatnik będzie rozliczał się z dochodów z działalności na dotychczasowych zasadach.

Do 01 marca 2021 r. (20 lutego 2021 przypada w sobotę) podatnicy pragnący zmienić terminy rozliczania się z podatku dochodowego (z miesięcznych na kwartalnie lub z kwartalnych na miesięczne), powinni pisemnie zawiadomić swój urząd skarbowy o zmianie metody. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, iż w tym roku podatkowym (2021) podatnik będzie rozliczał się z zaliczek na podatek dochodowy w tych samych terminach co poprzednio.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników (PIT od pracodawcy)

Przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R i PIT-11, PIT – 8C, IFTR za 2020 r.

PIT-4R przedsiębiorcy składają do końca stycznia 2021 r. (1 lutego 2021 roku, bowiem 31 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę) do swojego urzędu skarbowego, na rachunek którego wpłacali dotychczas zaliczki na podatek dochodowy z działalności i zaliczki na podatek dochodowy jako płatnicy za pracowników. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R pracodawcy przechowują u siebie.

informacja IFT-R Forma papierowa lub elektroniczna do 1 marca 2021 (28 lutego 2021 przypada w niedzielę)r. Informacja IFT -R za 2020 r. dotyczy wyłącznie nierezydentów, którzy uzyskują wynagrodzenia na podstawie innej niż umowa o pracę i umowy po dobnej do takiej umowy. Wystawienie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez  osoby fizyczne, które w Rzeczypospolitej Polskiej nie mają zamieszkania odbywa sięna ściśle określonych zasadach. Oznacza to jednocześnie, że jeśli osoba posiadająca obywatelstwo lub miejsce zamieszkania za granicą zostanie uznana w Polsce za polskiego rezydenta podatkowego – wówczas podlega ona w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie należy takiej osobie wystawiać IFT, lecz- co do zasady - PIT-11.

PIT-11 oraz PIT-8C składa się do końca lutego 2021 (01 marca 20215 r. (w wyjątkowej sytuacji do końca stycznia – patrz niżej) do urzędu skarbowego pracownika oraz wysyła się pracownikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również wręczenie pracownikowi PIT-11 - wówczas pracownik powinien podpisać na kopii pracodawcy, osobiste odebranie PIT-11 (konieczna data odbioru i czytelny podpis pracownika). Trzecią kopię PIT-11 pracodawcy przechowują w aktach osobowych pracownika. PIT-11 wystawia się również uczniom zawodu (tj. pracownikom, z którymi zawarta została umowa o pracę celem nauki zawodu).

WAŻNE!

Często popełniany jest błąd, że rodzice doliczają wynagrodzenie swoich dzieci,będących uczniami do swoich dochodów.Jest to nieprawidłowe, bowiem -po pierwsze tych dochodów się nie dolicza do dochodów rodziców/rodzica - art.7 ust.1 ustawy o PIT; -po drugie małoletni i tak mogą korzystać z tzw. ulgi dla młodych (do 26 r. życia) - art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

WAŻNE!

Już od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zasady wysyłki druków podatkowych: PIT-11, PIT-4R. Płatnicy podatków co do zasady zobowiązani zostają do wysyłki druków w formie elektronicznej.

Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie do urzędu skarbowego druków PIT-11, PIT-4R w formie tradycyjnego dokumentu pisemnego.

Mianowicie formę pisemną stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.

Jeżeli płatnicy ze względu na niewielką ilość rozliczanych osób wybiorą formę drukowaną - pisemną, to druki PIT-11, PIT-4R przekazać muszą do urzędu skarbowego do końca stycznia (1 lutego 2021 roku, bowiem 31 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę)6. Gdy zdecydowali się na formę elektroniczną, druki te przekazać mogą organowi skarbowemu do końca lutego7. Decyzja o wyborze formy tradycyjnej przyspiesza termin składania druków jedynie w stosunku do urzędów. Zatem jedynie egzemplarze druków, które przesyła się do urzędu skarbowego, sporządza się nie później niż do końca stycznia. WAŻNE! Termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 1 lutego 2021 roku, bowiem 31 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę Druki PIT-11, adresowane do podatnika można nadal przekazywać do końca lutego (01marca)8 roku następującego po roku, którego dotyczą.
Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, mają możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi.

Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. W ich przypadku forma elektroniczna stosowana musi być niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się druki.

Ministerstwo Finansów do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej, uruchomiło i rozwinęło system e-Deklaracje

- szczegóły pod adresem internetowym:

https://www.podatki.gov.pl/pit/  UWAGA! Należy wnikliwie czytać, aby otrzymać aktualną informację na ten temat.

Formularze do druku (deklaracje, które można wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego) można wygenerować pod tym samym adresem internetowym.

Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – PIT-40

UWAGA! Już za 2016 r. pracodawca nie rozliczał zatrudnionej osoby, choćby otrzymał od niej PIT-12 (czyli obecnie druk ten już nie istnieje! Nawet po złożeniu przez pracownika omyłkowo PIT-12 w 2021 r. pracodawca powinien go poinformować, że nie sporządzi za niego rocznego PIT (może również nie przekazać pracownikowi tej informacji i wysłać mu po prostu jego PIT-11

Co może zrobić pracownik:

- od razu podjąć decyzję, że sporządzi własne zeznanie podatkowe na podstawie PIT-11 od pracodawcy,

- skorzystać z rozliczenia rocznego PIT przygotowanego przez urząd skarbowy, po czym po weryfikacji takiego zeznania rocznego zaakceptować go lub odrzucić, składając indywidualnie zeznanie podatkowe.

128 lutego 2021 r. przypada w niedzielę

2nastąpiła zmiana przepisów- ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) w odpowiednim miejscu stwierdza (...) zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. ww. przepisy(...)

3nastąpiła zmiana przepisów - Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 r. poz. 2126 w odpowiednim miejscu stwierdza (…) „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. ww. przepisy(...)

4Nowe brzmienie Art. 44 ust. 6 ustawy o PIT:
„Zaliczki miesięczne (...) wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.
- Ustawa z dnia 19.07.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 142)

5por. przypis 1

6w 2021 r. 31 stycznia przypada w niedzielę, zatem termin przesuwa się na 01 lutego

7por. przypis 1 i 2

8por. przypis 1 i 2
Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka