Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Pomorska Izba Rzemieślnicza na podstawie Komunikatu Związku Rzemiosła Polskiego

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję informację otrzymaną wdniu dzisiejszym od Związku Rzemiosła Polskiego. Prosimy o zapoznanie się z nią i przekazanie zrzeszonym Rzemieślnikom.

Z wyrazami szacunku,
Marta Gwiazda

Zespół ds. Oświaty Zawodowej
- - - - - - - - -
Pomorska Izba Rzemieślnicza
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

kom. 513 170 889
fax. 58 301 79 31
e-mail: m.gwiazda@pomorskaizba.com.pl Młodocianipracownicy dokształcanie pozaszkolne

Izba Rzemieślnicza

w s z y s t k i e

dotyczy:  młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego - dla których dokształcanie teoretyczne organizuje pracodawca  -

niepodlegają   ustawowemu zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, zawyjątkiem sytuacji kiedy u   pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu   na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje o uzyskanych  z  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  wyjaśnieniach  Departamentu Prawa Pracy (pismo znak:  DPR-I.412.61.2020.MPz dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania  art. 15f ustawy z dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) : 

 

„ Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870)
w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 

1)     szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII orazszkół podstawowych dla dorosłych;

2)     szkół ponadpodstawowych;

3)     placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie z godnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz.1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378)pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowez obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie,zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (zgodnie z § 10 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy  u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

wyciąg z w/w  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

§ 10. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

1)     kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo

2)     kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo

3)     organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Informujemy też, że w/w opinia została przekazana do Pana Piotra Bartosiaka Dyrektora Departamentu  Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

w  Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Przekazując powyższe prosimy o upowszechnienie informacji w środowisku rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Z poważaniem

Jolanta Kosakowska

Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

 

 Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka