Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Najnowsze informacje z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Szanowni Państwo, 
 
 
Przekazuję podsumowanie 30. videokonferencji Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców z dn. 26 sierpnia br.
 
 
Gośćmi spotkania byli: 
 • Pani Katarzyna Waluszko, kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego Woj. Stachu Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
 • Pan Maciej Leszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim UM WP
 
 
p. K. Waluszko:
 • Inspekcja Sanitarna bardzo obciążona pracą. Są dni kiedy jest wykonywanych ponad 2500 badań.
 • Obserwuje się ewidentny wzrost zachorowań w woj. pomorskim.
 • Osoby zakażone są powiązane w różny sposób: zakłady pracy, pogrzeby, wesela, przyjazdy wakacyjne. Najwięcej zakażeń wynikało z kontaktów towarzyskich.
 • Rejony najbardziej zagrożone: powiat starogardzki, powiat kartuski, powiat pucki, Sopot. Nie wykluczają większych obostrzeń w tych strefach.
 • W miarę starają się opiniować procedury bezpieczeństwa przygotowane przez szkoły, pracodawców itp.
 • Część firm dobrze się przygotowała. Jednak bolączką firm są klienci którzy nie dbają o bezpieczeństwo np. sklepy.
 • Nie ma jasnych przepisów upoważniających SANEPID do nakładania mandatów za brak masek. Przede wszystkim działania edukacyjne są realizowane.
 • Prawdopodobnie nastąpi skrócenie czasu kwarantanny do 10 dni, a badania będą realizowane tylko dla objawowców.
 • Około 160 kontroli dziennie. Najbardziej kontrolowane są dyskoteki, kluby nocne, sklepy i gastronomia.
 • Aktualnie osób hospitalizowanych jest 69 osób.
 • Szpitale nie zgłaszają dramatycznej sytuacji. Boją się sezonu jesienno-zimowego ze względu na inne choroby.
 • Lekarze nie przekazują takich informacji o ew. cięższym przebiegu choroby. Na polu międzynarodowym są informacje o lżejszym przebiegu choroby.
 • Sanepid zachęca do szczepień na grypę. Będzie realizowana taka akcja promocyjna. Obywatele wcześniej niechętnie się szczepili na grypę, jednak w tym roku może być inna sytuacja i dostępność szczepionki może być bardziej utrudniona.
 
p. M. Laszkiewicz:
 • Ogromny problem z personelem. Jest lista rezerwowa jest dostępna, jednak uruchomienie lekarzy z tej listy jest często problematyczne, gdyż trzeba ich przenosić z innych szpitali, gdzie też są potrzebni.
 • Brakuje obecnie szpitala jednoimiennego. Szpital w Grudziądzu ma być jednym z głównych do opieki nad pacjentami z COVID, ale będą walczyć, żeby w województwie pomorskim też taki był.
 
 
Komunikaty i raporty Woj. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku dostępne na bieżąco tu:
 
 
 
Komunikaty i raporty Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na bieżąco tu:
 

 
Pozdrawiam,

MAŁGORZATA WOKACZ-ZABOROWSKA
Dyrektor
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2
tel: +48 58 301 84 41 /  fax: +48 58 301 79 31
 
 

 

Wsparcie świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy: ochrona miejsc pracy – dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych.
 
Wynagrodzenia dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu art. 15g:
 
 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g)
➢ objęcia pracowników przestojem ekonomicznym: pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje w przypadku przestoju ekonomicznego w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 
➢ obniżenia pracownikom wymiaru etatu o maksymalnie 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu): dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 
 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art.15ga)
➢ Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 80% wynagrodzenia brutto pracowników, nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia brutto ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego.
 
 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art.15gg)
Dla pracowników nieobjętych:
 
➢ przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub
 
➢ przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub
 
➢ obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5.
 
 
Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 
Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje jednokrotnie na okres od dnia złożenia wniosku, do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.
 
 Uwaga! Kliknięcie na link otworzy nowe okno przelądarki
 
Wsparcie świadczone przez Powiatowe Urzędy Pracy:
 
 1. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,
 2. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności,
 3. niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
 4. niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych.
 
 
Wsparcie ciągłe oferowane w powiatowych urzędach pracy:
 
➢ STAŻE
 
Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Wnioskodawca, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, które jest wypłacane przez starostę.
 
➢ PRACE INTERWENCYJNE
 
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.
 
 
 
ZUS: aktualnie dostępne:
świadczenia postojowe;
dodatek solidarnościowy (wnioski do 31 sierpnia br.)


https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
 
Ponadto od 1 września ponownie rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-1-wrzesnia/3541264
 
 
 
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju - informacje tutaj:
 
 
 
W razie pytań, jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,

MAŁGORZATA WOKACZ-ZABOROWSKA
Dyrektor

 PLIKI PDF

Uwaga! Kliknięcie na linki do plików PDF otworzy nowe okno przegladarki.Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka