Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Odpowiedzi MRPiPS

Odpowiedzi MRPiPS na pytania dot. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) –
17.IV.2020 r.


Pytanie 1.
Czy dofinansowanie wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej należy się pracodawcy, który zatrudnia obecnie pracowników, jednakże pracownicy przebywają na zasiłku opiekuńczym wypłacanym przez ZUS bądź na zwolnieniu chorobowym wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego?

 

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Pytanie 2. Czy formy realizowane na podstawie ustawy COVID-19 można ze sobą łączyć?
W formach art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze przedsiębiorca oświadcza, że „nie otrzymał i nie ubiega się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych”. Czy zatem jeśli przedsiębiorca został zwolniony z opłacania składek w ZUS może jednocześnie ubiegać się
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie formy mogą być ze sobą łączone?

Rozwiązania w Tarczy Antykryzysowej I w części dotyczącej rynku pracy zawierają rozwiązania takie m.in. jak:

dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy,

dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń,

niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Ww. rozwiązania oraz inne, zaproponowane w tzw. Tarczy mogą być stosowane łącznie,
o ile nie będą przeznaczone na finansowanie działań, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.

W związku z powyższym nie wykluczają się:

1. Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, jeśli środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

2. Zwolnienie z ZUS i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jeśli środki z nie zostaną przeznaczone na ten sam cel. Przy czym, jeśli przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z ZUS, dofinansowanie dla pracowników będzie przyznane jedynie na wynagrodzenia, bez składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Zwolnienie z ZUS i niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, jeśli środki nie zostaną przeznaczone na ten sam cel.

4. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, o ile pożyczka, nie została przeznaczona na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

5. Wsparcie dofinansowania w ramach FGŚP i dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, z zaznaczeniem, że nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

Pytanie 3. Czy do stanu zatrudnienia wlicza się młodocianych?

Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych,
a także
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pytanie 4. Czy wśród pracowników objętych dofinansowaniem ujmować pracowników sprawujących aktualnie opiekę nad dzieckiem do lat 8?
 

Nie. Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli w danym miesiącu jest ono faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę. Jeżeli płatność przejął ZUS i przedsiębiorca nie ponosi faktycznie kosztów, to nie może otrzymać dofinansowania.

Pytanie 5. Czy może otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca jeżeli w części, te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – tzn. firmy, które dostały środki w ramach projektu zatrudniły osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych.

 

Zgodnie z art. 15zzb ust. 12 i 15zzc ust. 10 ustawy COVID-19 przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca może się ubiegać o inne formy wsparcia przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1478, z późn. zm.) i je otrzymać w części, w której nie pokrywa się ono
z ww. dofinasowaniem. W praktyce będzie to oznaczało, że pracodawca nie może otrzymać np.:

- refundacji, której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy,

- refundacji część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych,

- pokrycia kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47 ustawy,

- refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c ustawy,

- pokrycia kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, o którym mowa w art. 60d ustawy,

- refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7 ustawy.

W przypadku pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ww. ustawy COVID-19, ustawa ta nie zawiera ograniczenia. Wobec powyższego mikroprzedsiebiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia przewidziane w ustawie
o promocji zatrudnienia (…).

 

Pytanie 6. Jak prawidłowo określić status mikroprzedsiębiorcy i stan zatrudnienia
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy?

Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych,
a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą.

 

Pytanie 7. Ile musi istnieć firma żeby móc ubiegać się o formy art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze? W zasadach opublikowanych do ww. form brak jest informacji od kiedy musi istnieć firma by móc ubiegać się o wsparcie oraz czy wnioskodawcą może być pracodawca/ przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą.

 

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb (a także 15 zzc i 15 zze) specustawy - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego
z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

 

Pytanie 8. Czy jeśli pracodawca uzyska świadczenia na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g specustawy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia może się ubiegać
o dofinansowanie z art. 15 zzb w wysokości uzupełniającej do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia czyli w wysokości 40%.

Nie. Takie połączenie instrumentów nie jest możliwe z uwagi na to, że wsparcie ma dotrzeć do jak najszerszej liczby przedsiębiorców.

Ponadto, ze środków FGŚP przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jeśli już na danego pracownika otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia
z innych źródeł (np. z art. 15 zzb). Podsumowując, jeśli przedsiębiorca skorzysta
z instrumentu w ramach art.15zzb, nie może skorzystać z instrumentu finansowanego ze środków FGŚP
na tego samego pracownika. Instrumenty nie będą się wykluczały jeśli nie zostaną wykorzystane na tych samych pracowników.

 

Pytanie 9. Czy o dofinansowanie wynagrodzeń może ubiegać się także Zakład Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest powiat i posiada on status samorządowego zakładu budżetowego zatrudniającego pracowników na poziomie średniego przedsiębiorstwa?

O dofinansowanie zgodnie z art. 15zzb może ubiegać się przedsiębiorca (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 

Pytanie 10. Jak wynika z zasad przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie jeżeli otrzymał bądź otrzyma na ten cel inne środki publiczne. Czy ten zapis dotyczy również trwających umów na prace interwencyjne, dofinansowania +50? Tak. Jeżeli tak:

    1. - jeżeli przedsiębiorca ma zatrudnionych 6 pracowników, z czego dwóch jest zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, to czy na pozostałych 4 może złożyć?

Tak, na pozostałych 4 może złożyć.

    1. - jeżeli wpłynie wniosek na wszystkich czy możemy przyznać w części tylko na tych nie finansowanych przez nas?

Tak.

    1. - czy może jednak umowy na interwencje i + 50 powinny zostać zawieszone, pracodawca korzysta z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej a po wymaganym okresie zatrudnienia umowy odwieszamy?

Jest to, zgodnie z art. 15 zzf, uzależnione od decyzji starosty i pracodawcy.

 

Pytanie 11. Osoba, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, nie zatrudniając przy tym żadnej osoby i świadczy pracę na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej i udokumentuje spadek obrotów w swojej działalności, może starać się
o dofinansowanie w ramach EFS?

15zzc: Tak. Przy jednoczesnym zatrudnieniu i prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, można skorzystać z dofinansowania do tej działalności (art. 15zzc).

 

Pytanie 12. Czy dofinansowanie w ramach EFS, będzie wypłacane także za pracodawcę, zatrudniającego min. 1 osobę, który ma także stałe wynagrodzenie prowadząc firmę?

Tak (uwaga - art. 15zzb. dotyczy przedsiębiorców).

 

Pytanie 13. Czy z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Może on skorzystać z dofinansowania, ale jedynie jako samozatrudniony, gdyż zgodnie przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wyłącza m.in. zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 

Pytanie 14. Czy przez „zawieszenie działalności gospodarczej” przez przedsiębiorcę należy rozumieć tylko zawieszenie działalności wykazane w CEIDG (z powodu pandemii), czy też sformułowanie to należy rozumieć szerzej i uwzględniać także sytuację przestoju ekonomicznego spowodowanego m.in. wejściem w życie ustawy
antykryzysowej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to instytucja z ustawy Prawo przedsiębiorców -
i należy go rozumieć zgodnie z tą ustawą - a zatem jest to zawieszenie wykazane
w CEiDG.

Pytanie 15. Czy przedsiębiorcy zatrudniający jedynie studentów w wieku do 26 roku życia korzystający z ustawowego zwolnienia z płacenia za te osoby składek ZUS mogą otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania ich wynagrodzeń, oczywiście w sytuacji gdy wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30%?

Tak.

Pytanie 16. Czy do stanu zatrudnienia wlicza się osoby przebywające na urlopach macierzyńskich?

Nie. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych,
a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pytanie 17. Proszę o doprecyzowanie kwoty dofinansowania jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy za zatrudnionych pracowników (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia + 50 % składek na ubezpieczenie społeczne, czy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenie + 100% składek na ubezpieczenie społeczne)?

Kwota składek odnosi się do części dofinansowanego wynagrodzenia, czyli jeżeli finansowane jest 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to refundacja składek dotyczy tych 50%.

Pytanie 18. Czy prowadzony przez urzędy pracy nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń powinien być prowadzony w sposób ciągły (tj. przez 3 miesiące - do 30.06.2020 r.), czy określony w czasie, np. będzie trwał 14 dni, lub czy do wyczerpania środków EFS?

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń w ramach art. 15 zzb powinien być prowadzony przez 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Po zakończeniu naboru powinny być ogłaszane następne nabory.

 

Pytanie 19. Punkt VI. 4. Wytycznych stanowi, iż wnioski powinny być złożone w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru – czy po tym terminie możliwe będzie wnioskowanie
o wsparcie (firma może za marzec mieć jeszcze dobrą sytuację, ale za kwiecień
i maj będzie pogorszenie)?

Na obecnym etapie założono 14 –dniowy termin na składanie wniosków, po zakończonym naborze dyrektor pup powinien ogłosić kolejny itd.

Pytanie 20. Ministerstwo wskazuje elektroniczną drogę składania wniosków przez praca.gov.pl w schemacie wysłanym przez Państwa jest informacja e-puap. Jak składane będą dokumenty elektronicznie?

Dokumenty będą składane przy wykorzystaniu aktywnych formularzy poprzez platformę praca.gov.pl

Pytanie 21. Czy można zobowiązać pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków wyłącznie poprzez praca.gov.pl? Czy Urząd musi umożliwić złożenie wniosku również
w formie papierowej?

Należy umożliwić składanie wniosków również w formie papierowej. Wedle naszej wiedzy PUP-y np. udostępniają skrzynkę podawczą, aby można było złożyć wniosek bezkontaktowo. Informacja o różnych możliwościach składania wniosku znajdują się w zasadach dołączonych do instrumentów.

Pytanie 22. Jaką datę uznać za dzień złożenia wniosku do PUP w sytuacji, gdy są one składane elektronicznie przez praca.gov.pl np. gdy wniosek został złożony w dzień wolny od pracy lub poza godzinami funkcjonowania urzędu?

Datą złożenia wniosku jest faktyczny (kalendarzowy) termin złożenia wniosku.

Pytanie 23. Czy można uznać, że umowa załączona do wniosku elektronicznego przez praca.gov.pl również jest podpisana podpisem kwalifikowanym? Do wniosku
z zasadami należy dołączyć jej wzór w wersji PDF. Załączników nie można osobno uwierzytelnić podpisem kwlifikowanym.

Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem
i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty
w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Pytanie 24. Jak podpisać umowę jeśli Urząd jest zamknięty dla petentów. Wysłanie umowy pocztą tradycyjną wydłuży okres oczekiwania na wsparcie.

Aby skrócić czas rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków poprzez platformę praca.gov.pl. Jeżeli wniosek będzie złożony papierowo, to termin realizacji niestety będzie dłuższy.

Pytanie 25. Jaki jest termin wypłaty pierwszego świadczenia w przypadku form art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze?

Środki w ramach ww. instrumentów będą wypłacane przedsiębiorcy niezwłocznie po złożeniu przez przedsiębiorcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z udzieleniem dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (w przypadku art. 15 zzc) lub oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powiększonego
o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Pytanie 26. Czy nowe instrumenty udzielane dla przedsiębiorców są pomocą de minimis?

Nie, stanowią one – zgodnie z art. 15 zzh, pomoc publiczną.

Pytanie 27. Jak rozumieć zapisy art. 15zzzh Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - , że wsparcie dot art. 15zzb - 15zze stanowi pomoc publiczną , mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie KE (..) czy należy kontrolować limit udzielonej pomocy i jak- czy tylko w SHRIMP?

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:

1. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);

2. Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;

3. Pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

4. Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie
z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo
w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

5. W przypadku gdy Przedsiębiorca w składanym Wniosku wpisze w części C, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Pytanie 28. Czy w przypadku braku sporządzonego Indywidualnego Planu Działania - Powiatowy Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne na aktywne formy pomocy
w czasie trwania epidemii?

Mając na uwadze ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), należy ograniczyć bezpośrednie (osobiste) kontakty pracowników urzędów pracy z klientami zewnętrznymi (osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami). Dotyczy to również realizacji przepisów art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym przygotowanie indywidulanego planu działania (IPD) powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji oraz przepisów art. 34 i 35 ustawy o promocji zatrudnienia (…) regulujących realizację usług rynku pracy. Nowelizacją z dnia 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) wprowadzony został art. 15 zzf, który stanowi, że w przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających. Powyższy przepis ma na celu umożliwienie wydłużenia w czasie terminów realizacji umów na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy oraz inne formy wsparcia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis ten umożliwia również przesuwanie terminów realizacji umów na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić zainteresowanym wywiązanie się z nałożonych zobowiązań. Mając na uwadze powyższe nie jest celowe kierowanie osób bezrobotnych do udziału w aktywnych formach pomocy.

Pytanie 29. Czy w przypadku trwania epidemii istnieje możliwość odstąpienia od przygotowania nowego IPD oraz realizacji wcześniej sporządzonych planów (brak obsługi bezpośredniej klientów-praca zdalna)?

Mając na uwadze ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), należy ograniczyć bezpośrednie (osobiste) kontakty pracowników urzędów pracy z klientami zewnętrznymi (osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami). Dotyczy to również realizacji przepisów art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Możliwe jest zatem odstąpienie od przygotowania IPD. W przypadku już realizowanych IPD do ich monitorowania należy wykorzystywać możliwość zdalnego kontaktu z osobami bezrobotnymi, o którym mowa w art. 34a ust. 3ab ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W odniesieniu do działań zaplanowanych w IPD odstąpić należy od tych, które wiązałaby się z koniecznością bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych z pracodawcami. Większy nacisk należy natomiast położyć na działania, które mogą być wykonywane przez bezrobotnego w domu, np. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, oglądanie dostępnych w Internecie materiałów instruujących jak poszukiwać pracy, jak się przygotować do rozmowy ws. pracy itd.

Pytanie 30. W odniesieniu do art. 15zzb ust. 3 ustawy o „Tarczy"- co w przypadku kiedy przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą w drugiej połowie 2019r. i zatrudnia pracowników i nie jest w stanie wykazać obrotów z okresu 2 miesięcy analogicznych
z 2019r. względem 2 miesięcy kolejnych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. Przepis wyłącza ze wsparcia przedsiębiorców którzy otworzyli działalność po 1 kwietnia 2019r.

Możliwość przyznania przedsiębiorcom wsparcia oraz jego wysokość - w ramach art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach (…) - opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30,50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

 

Pytanie 31. Czy zgodnie z art. 15zzb ust.10 oraz 15zzc ust. 8, powiatowy urząd pracy powinien ogłosić nabór na 14 dni, a później kolejny, skoro przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.

W celu zapewnienia stałego wsparcia dla pracodawców na lokalnym rynku pracy zasadne jest, aby dyrektor urzędu pracy ogłaszał nabór wniosków w trybie ciągłym. Oznacza to, że po zakończeniu jednego naboru urząd pracy powinien ogłosić niezwłocznie kolejny nabór.

 

Pytanie 32. Co należy rozumieć przez pojęcie „może być przyznane w wysokości.. "? Czy Starosta sam może podjąć decyzję o wysokości dofinansowania? Jeżeli tak to jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dofinansowania i czy powinno się
w takiej sytuacji wprowadzić wewnętrzne regulaminy?

 

To znaczy, że po pozytywnie rozpatrzonym wniosku, może zostać przyznane dofinansowanie. Wysokość kwoty jest stała (według trzech kategorii procentowego spadku obrotu) oraz jest jednoznacznie wskazana zarówno w artykule jak i we wniosku.

 

Pytanie 33. Czy planowane są zmiany w zakresie przyznawania prawa do zasiłku w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?


Na chwilę obecną nie jest planowane przyznawanie zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonego do CEiDG. Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłek dla bezrobotnych w takim przypadku przysługuje po upływie 90 dni od dnia rejestracji
w urzędzie pracy.


 

Pytanie 34. Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania z okresem
z poprzedniego roku mogą skorzystać ze wsparcia z art. 15 zzb?

 

Nie, w chwili obecnej nie mogą. Należy bowiem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku, w tym także w okresie 2 miesięcy roku ubiegłego, które mają posłużyć do wykazania spadku obrotów względem dwóch miesięcy roku bieżącego. W okresie, w którym wykazywany jest spadek obrotów, działalność gospodarcza nie mgła być zawieszona. W innym przypadku pracodawca nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych. Okres, w odniesieniu do którego należy wyliczyć spadek obrotów przesuwa się bowiem o te miesiące, w których działalność była zawieszona.

 

Pytanie 35. W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek obrotów?

 

Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb specustawy - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

 

Pytanie 36. Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia PRACOWNIK złoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?

 

W takim przypadku, w ramach instrumentu z art. 15 zzb, pracodawca powinien w kolejnym oświadczeniu wykazać zmianę w ilości zatrudnionych osób,Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka