Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020 został odwołany
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Warszawa, dnia 22 marca 2019 r.
Poz. 542
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(...)

Art. 8. Ilekroć w ustawie jest mowa o:(...) 15a) torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów,wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:
a) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które sąwymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;

Rozdział 6a
Opłata recyklingowa

Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.


Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 1639
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej

 Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł plus VAT (chyba że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT)


Nowy termin dokonywania rozliczeń


Tak jak dotychczas, przedsiębiorca oferujący swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego celem pakowania produktów zakupionych u niego, zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową na wydaną torbę. Obowiązek ten dotyczy zarówno zajmujących się sprzedażą detaliczną, jak i hurtową.

Ustawodawca wprowadził znaczne zmiany w zakresie terminu rozliczania opłaty recyklingowej. Teraz trzeba będzie wnosić ją kwartalnie, a nie jak wcześniej raz do roku. Zgodnie ze znowelizowanym art. 40c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi pobrana opłata recyklingowa ma być wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
(Art.7 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), czyli  np.  za I kwartał 2020 r. - do 15 kwietnia 2020 r.

Wskazać należy, że rozliczenia za 2019 r. trzeba będzie dokonać zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020 r. Tak stanowi Art. 26 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)

Obowiązek prowadzenia ewidencji (temat ten na pewno wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony właściwego ministerstwa)

Kolejną nowość stanowi to, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Ewidencja ta może być prowadzona w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

Informacje zawarte w ewidencji należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.


Obowiązek wpisu do rejestru BDO

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu 01 września 2019 r. jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których były oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, zobowiązani zostali do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach) w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. lecz mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Tak stanowi Art.25
  ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)


Obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego. Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych7 tzw. zrywki nie podlegają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które oferują wyłącznie takie torby również nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Źróło:
Źródło: Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dot wpisu do rejestru BDO (str.5)Firmy zrzeszone:
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DIESEL - SERVICE
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka