Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2020
 
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  Galeria 2020
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Doradztwo finansowe
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Stanisław Marszałek wyróżniony KRYSZTAŁOWĄ RÓŻĄ - 23.11.2019
  Konkursy
  ODWOŁANY XV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia czerwiec 2020
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz egzaminy
  (1) Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  (2) Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  (3) Informacje dla uczniów
  (4) Opłaty egzaminacyjne oraz wytyczne dot. przeprowadzania egzaminów
  (5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  (6) Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Rzetelna firma
  Komunikat Cookies

Wybrane wskaźniki 2020

 Skala podatkowa za 2020 r.

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

 

 

 

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

 

Podatek wynosi

 

ponad

 

do


85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528


14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku

 

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

 

ponad

 

do


8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]

127.000 zł


brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Koszty uzyskania przychodów

okres obowiązywania:  
od  1.01.2020 do  31.12.2020

1) Koszty pracownicze

Pracownik uzyskujący przychody

Kwota miesięczna

Kwota roczna

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250 zł

łącznie nie więcej niż 3.000 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych
stosunków
250 zł

łącznie nie więcej
niż 4.500 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

łącznie nie więcej niż 3.600 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków
300 zł

łącznie nie więcej niż 5.400 zł

Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów podane w ppkt 1 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Kwota zmniejszająca - stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek w 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

 

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1b updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez płatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek

miesięczna

43,76 zł

Podstawa prawna: art. 32 ust. 3 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 2, 4, 6, art. 35 ust. 4, 5 i art. 42e ust. 3 updof.

Minimalne wynagrodzenie za pracę


Okres
1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Kwota wynagrodzenia 2.600 zł
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1778)

Uwaga: Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług


Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi będzie podlegała corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Kwota wynagrodzenia 17 zł za godzinę
Podstawa prawna (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778)

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:  
od  1.01.2020 do  31.12.2020

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że dla zatrudnionych - z wyłączeniem młodocianych - ustala się ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Tak wynika z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, to w ww. okresie:

1) pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach przysługuje ono w wysokości:

- 1.550,26 zł (na pełny etat),

- 1.162,70 zł (na 0,75 etatu),

- 775,13 zł (na 0,5 etatu),

- 387,57  zł (na 0,25 etatu);

2) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przysługuje ono w wysokości:

- 2.067,01 zł (na pełny etat),

- 1.550,26 zł (na 0,75 etatu),

- 1.033,51 zł (na 0,5 etatu),

- 516,75  zł (na 0,25 etatu);

3) pracownikowi młodocianemu przysługuje ono w wysokości:

- 206,70 zł (w pierwszym roku nauki),

- 248,04 zł (w drugim roku nauki),

- 289,38 zł (w trzecim roku nauki).

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:  
od  1.01.2020 do  31.12.2020

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że dla zatrudnionych - z wyłączeniem młodocianych - ustala się ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Tak wynika z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, to w ww. okresie:

1) pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach przysługuje ono w wysokości:

- 1.550,26 zł (na pełny etat),

- 1.162,70 zł (na 0,75 etatu),

- 775,13 zł (na 0,5 etatu),

- 387,57  zł (na 0,25 etatu);

2) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przysługuje ono w wysokości:

- 2.067,01 zł (na pełny etat),

- 1.550,26 zł (na 0,75 etatu),

- 1.033,51 zł (na 0,5 etatu),

- 516,75  zł (na 0,25 etatu);

3) pracownikowi młodocianemu przysługuje ono w wysokości:

- 206,70 zł (w pierwszym roku nauki),

- 248,04 zł (w drugim roku nauki),

- 289,38 zł (w trzecim roku nauki).

 

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

okres obowiązywania:  

od  1.01.2020 do  31.12.2020

Lp.

 Wyszczególnienie

2020 r.

1.

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

200.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.248.000 zł 
(1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

197.000 zł 
(45.000 euro) 

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

 

 Firmy zrzeszone:
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka