Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2018-2019
  Galeria 2018
  Galeria 2019
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Nagroda dla Anny Lisewskiej
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Pomorska Nagroda i Gala Remiosła 2018
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  XIV Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego 9 czerwca 2019 r. Wyniki
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Ważne strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Wybrane wskaźniki na 2018 i 2019 r.

 Skala podatkowa w 2018 r. i 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.440 zł
8.000 zł
 13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Koszty uzyskania przychodów

okres obowiązywania:  od  1.01.2018 do  31.12.2019

Pracownik uzyskujący przychody
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139,06
łącznie nie więcej niż
1.668,72
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
139,06
2.502,56

Uwaga: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 
 
 
okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2019
 
 
 
 
Okres
1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Kwota wynagrodzenia 2.100 zł
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1747)

* * *

Okres
1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Kwota wynagrodzenia 2.250 zł
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1794)

Uwaga: Od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

 
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2019
Okres 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Kwota wynagrodzenia 13,70 zł za godzinę
Podstawa prawna (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747)

* * *

Okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Kwota wynagrodzenia 14,70 zł za godzinę
Podstawa prawna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794)

 

 

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:  
od  1.01.2019 do  31.12.2019

Przepis art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa górną granicę świadczenia urlopowego dla poszczególnych grup pracowników, ustalaną w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Pracodawca może ustalić wysokość świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy - właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca w 2019 r. wypłaca świadczenie urlopowe:

1) Pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach, w wysokości:

  • na pełny etat - 1.229,30 zł,

 

 
  • na 3/4 etatu - 921,98 zł,    
  • na 1/2 etatu - 614,65 zł,

 

 
  • na 1/4 etatu - 307,33 zł.    

2) Pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w wysokości:

  • na pełny etat - 1.639,07 zł,

 

 
  • na 3/4 etatu - 1.229,30 zł,    
  • na 1/2 etatu - 819,54 zł,

 

 
  • na 1/4 etatu - 409,77 zł.    

Kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki i wynosi:

  • w I roku nauki - 163,91 zł,    
  • w II roku nauki - 196,69 zł,    
  • w III roku nauki - 229,47 zł.    

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316).

Współczynnik urlopowy

okres obowiązywania:  
od  1.01.2019 do  31.12.2019

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2019 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2019 r. służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,92, a wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2019 r. wynosi odpowiednio:

    • dla 1/2 etatu 10,46 (20,92 × 1/2),
    • dla 1/4 etatu 5,23 (20,92 × 1/4),
    • dla 3/4 etatu 15,69 (20,92 × 3/4),
    • dla 1/3 etatu 6,97 (20,92 × 1/3).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

 

 Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka